KWALITEITSSTATUUT

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden Format C

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. ALGEMENE INFORMATIE

1. GEGEVENS GGZ-AANBIEDER

Naam regiebehandelaar: J.Michgelsen BIG-registraties: 29034488016

Overige kwalificaties: lid VGCT / lid NVRG / Lid ISST / Lid EFT Nederland

Basisopleiding: Master Psychologie richting Gezondheidspsychologie AGB-code persoonlijk: 94004091

PRAKTIJK INFORMATIE 1

Naam praktijk zoals bekend bij KVK: PMA Psychotherapie E-mailadres: info@pma-psychotherapie.nl

KvK nummer: 55174248

Website: www.pma-psychotherapie.nl

AGB-code praktijk: 94003557

2. BIEDT ZORG AAN IN

Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.

2a.

Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.

de generalistische basis-ggz de gespecialiseerde-ggz

2b.

Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk. Categorie A

Categorie B

  1. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod

Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw patiënten/cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.: Wij richten ons op milde ambulante hulp van de geestelijke gezondheidszorg waar bij de cliënten populatie vanaf 18 jaar is. Wij behandelen individueel, en systemisch waarbij de geldende regelgeving gevolgd wordt

3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:

Aandachtstekort- en gedrag

Pervasief

Overige aan een middel

Depressie

Angst

Restgroep diagnoses

Dissociatieve stoornissen

Psychische stoornissen door een somatische aandoening Slaapstoornissen Persoonlijkheid

Somatoforme stoornissen

  1. Samenstelling van de praktijk

Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:

INDICEREND REGIEBEHANDELAAR 1

Naam: j.michgelsen

BIG-registratienummer: 29034488016

INDICEREND REGIEBEHANDELAAR 2

Naam: p.melis

BIG-registratienummer: 19047160816

INDICEREND REGIEBEHANDELAAR 3

Naam: n lammerts van bueren

BIG-registratienummer: 79027637725

COÖRDINEREND REGIEBEHANDELAAR 1

Naam: michgelsen

BIG-registratienummer: 29034488016

COÖRDINEREND REGIEBEHANDELAAR 2

Naam: p melis

BIG-registratienummer: 19047160816

COÖRDINEREND REGIEBEHANDELAAR 3

Naam: n lammerts van bueren

BIG-registratienummer: 79027637725

5. PROFESSIONEEL (MULTIDISCIPLINAIR) NETWERK

5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)

Collegapsychologen en -psychotherapeuten

Verpleegkundig specialisten

ggz-instellingen

Anders: Elisabeth-tweesteden ziekenhuis afd Psychiatrie en Medische Psychologie

5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):

Huisartsen: van Liempd / Kools / Verheyen / van Tuyn / van Bree / Klerkx / Neijenhuis / Meijer de Ruyter /de Jager / van de Hoeve / Stenvers /

Psychiaters: Tilanus / Swolfs / van Laarhoven / Slits / Delescen /Rutten / Botman/ Dominicus

POH-ggz :

Psychologen: Bertens / Aarnoudsen / Beijnen / melis /lammerts van bueren / in t veld

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk, tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:

Huisartsen overleg bij aanmelding / verwijzing en bij complicaties tijdens de behandeling

Psychiater consultatie bij uitblijven positieve behandelingsvoortgang en bij exacerbatie van klachten.

POH ggz indienafronding van behandeling ondersteuning nodig is en bij aanmelding clienten. Psychologen bij intercollegiaal overleg en intervisie.

5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

PMA psychotherapie: 0416-363674 of info@pma-psychotherapie.nl
Stichting Huisartsenposten Midden-Brabant, Lage witsiebaan 2a
5042 DA Tilburg Tel :085 5360300

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH? Ja, welke: Bij crisis altijd onderling overleg / afstemming

5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder: michgelsen / melis/ lammerts van bueren/ aarnoudse / in/t veld

5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren: intervisie 6 tot 8 x per jaar daarnaast intervisie en overleg met consulterend psychiater

6. CONTRACTEN MET ZORGVERZEKERAARS EN DE VERGOEDING VAN VERZEKERDE ZORG

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?

Ja

Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: www.pma-psychotherapie.nl

  1. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.

Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.

Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk. Ik upload het document/de documenten met de behandeltarieven, no-show voorwaarden en noshow tarief op : www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

8. KWALITEITSWAARBORG

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:

Intervisie

Visitatie

Bij- en nascholing

Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden

De beroepscode van mijn beroepsvereniging

Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep:

https://www.lvvp.info/kwaliteitsbeleid/index.html

9. KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING

Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):

J.A.Michgelsen, tel 0416-363674 of info@pma-psychotherapie.nl

Link naar website:

https://www.lvvp.info/voorclienten?hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/
Geschillencommissie :https://www.p3nl.nl/diensten/klachtenregeling

10. REGELING BIJ VAKANTIE EN CALAMITEITEN

10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij Naam vervangend behandelaar:

N.Lammerts van Bueren Psychotherapeut / Klinisch Psycholoog

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten: Ja

II. HET BEHANDELPROCES – HET TRAJECT DAT DE PATIËNT IN MIJN PRAKTIJK DOORLOOPT

11. WACHTTIJD VOOR INTAKE EN BEHANDELING

Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen).

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.pma-psychotherapie.nl

12. AANMELDING EN INTAKE

12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):

Bij telefonisch contact: J.A.Michgelzen verzorgt de telefonisch aanmelding en screening n.a.v het aanmeldformulier. In teamverband wordt gecheckt of de hulpverlening passen is voor de praktijk. U wordt geinformeerd over de vermoedelijke wachttijd en indien gewenst wordt doorverwezen naar collega-praktijken. Zodra er plaatst is vindt intake plaats, welke direkt wordt gevolgd door de behandeling.

12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:

Ja

13. BEHANDELING

13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):

Ja

13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft: Ja

13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:

Transparant behandelplan

Beschikbaarheid van telefonisch overleg of per email

Kopieen van behandelplan en brieven aan huisarten of andere betrokkenen na toestemming van client.

13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

ROM metingen verlopen via Mediquest. zowel aan het begin van de behandeling en eind van de behandeling. Bij langdurige behandelingen om de 3 maanden.

Naast ROM meting ook vragenlijsten indien gewenst.

Vragenlijsten op klachten niveau en persoonlijkheid.

Verder vindt er voortgangsbesprekingen en evaluatie plaats met cliënt.

13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten, medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:

de toetsing vindt impliciet plaats in iedere sessie maar een officiële evaluatie vindt plaats iedere 3 tot 6 maanden en bij stagnatie / onvrede of anderszins opvallende klachten ontwikkeling

13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe): Ik meet tevredenheid impliciet in iedere sessie. Tijdens de sessie is de therapeutische relatie altijd vanzelfsprekend onderwerp van de sessie. Verder bij evaluatie en einde van de behandeling.

14. AFSLUITING/NAZORG

14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen: Ja

14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:

Ja

14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:

Ja

15. OMGANG MET PATIENTGEGEVENS

15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals: Ja

15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle): Ja

15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/NZa: Ja

III. ONDERTEKENING

Naam: J.A MIchgelsen

Plaats: Loon op Zand

Datum: 08-01-2022

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:

Ja

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden Format C

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. ALGEMENE INFORMATIE

1. GEGEVENS GGZ-AANBIEDER

Naam regiebehandelaar: P.M.L.Melis BIG-registraties: 19047160825

Overige kwalificaties: lid VGCT / Lid ISST / Lid EFT Nederland / Lid schematherapie vereniging

Basisopleiding: Master Psychologie richting Gezondheidspsychologie Persoonlijk e-mailadres: peggy.melis@pma-psychotherapie.nl

AGB-code persoonlijk: 94004090

PRAKTIJK INFORMATIE 1

Naam praktijk zoals bekend bij KVK: PMA psychotherapie E-mailadres: info@pma-psychotherapie.nl

KvK nummer: 55174248

Website: www.pma-psychotherapie.nl

AGB-code praktijk: 94003557

2. BIEDT ZORG AAN IN

Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.

2a.

Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.

de generalistische basis-ggz de gespecialiseerde-ggz

2b.

Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk. Categorie A

Categorie B

  1. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod

Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw patiënten/cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.:

wij zijn een praktijk die zich richt op de milde ambulante problematiek binnen de ggz wij behandelen individueel en systemisch vanaf 18 jaar

3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:

Pervasief

Depressie

Angst

Restgroep diagnoses

Psychische stoornissen door een somatische aandoening

Persoonlijkheid

Somatoforme stoornissen

  1. Samenstelling van de praktijk

Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:

INDICEREND REGIEBEHANDELAAR 1

Naam: P.M.L.Melis

BIG-registratienummer: 19047160816

INDICEREND REGIEBEHANDELAAR 2

Naam: J.A.Michgelsen

BIG-registratienummer: 29034488016

INDICEREND REGIEBEHANDELAAR 3

Naam: N.Lammertsvanbueren

BIG-registratienummer: 79027637725

COÖRDINEREND REGIEBEHANDELAAR 1

Naam: P.M.L.Melis

BIG-registratienummer: 19047160816

COÖRDINEREND REGIEBEHANDELAAR 2

Naam: J.A.Michgelsen

BIG-registratienummer: 29034488016

COÖRDINEREND REGIEBEHANDELAAR 3

Naam: N.Lammertsvanbueren

BIG-registratienummer: 79027637725

5. PROFESSIONEEL (MULTIDISCIPLINAIR) NETWERK

5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)

Collegapsychologen en -psychotherapeuten

Verpleegkundig specialisten

ggz-instellingen

Anders: Elisabeth-tweesteden ziekenhuis afd Psychiatrie en Medische Psychologie

5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):

Huisartsen: van Liempd / Kools / Verheyen / van Tuyn / van Bree / Klerkx / Neijenhuis / Meijer

/ de Ruyter /de Jager / van de Hoeve / Stenvers /

Psychiaters: Tilanus / Swolfs / van Laarhoven / Slits / Delescen / Rutten / de Jong

POH-ggz : Koopmans

Psychologen: Oomen / Bertens / Arnoudsen /

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk, tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:

Huisartsen overleg bij aanmelding / verwijzing en bij complicaties tijdens de behandeling

Psychiater consultatie bij uitblijven positieve behandelingsvoortgang en bij exacerbatie van klachten.

POH ggz indienafronding van behandeling ondersteuning nodig is en bij aanmelding clienten. Psychologen bij intercollegiaal overleg en intervisie.

5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

PMA psychotherapie: 0416-363674 of info@pma-psychotherapie.nl
Stichting Huisartsenposten Midden-Brabant, Lage witsiebaan 2a
5042 DA Tilburg Tel :085 5360300

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH? Ja, welke: Bij crisis altijd onderling overleg / afstemming

5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder: JA.Michgelsem / N.Lammertsvanbueren / B Aarnoudse/ K.Delescen

5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:

Door 6 x per jaar gedurende 1.30 minuten intervisie te volgen en 4x per Jaar intervisie met Psychiater

Hierbij wordt de reflectie van eigen handelen besproken

Wij werken met agenda, aanwezigheidslijst en verslag welke in het persoonlijke FGzPT omgeving wordt opgeslagen

6. CONTRACTEN MET ZORGVERZEKERAARS EN DE VERGOEDING VAN VERZEKERDE ZORG

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?

Ja

Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: www.pma-psychotherapie.nl

  1. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.

Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.

Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk. Ik upload het document/de documenten met de behandeltarieven, no-show voorwaarden en noshow tarief op : www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

8. KWALITEITSWAARBORG

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:

Intervisie

Visitatie

Bij- en nascholing

Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden

De beroepscode van mijn beroepsvereniging

Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep:

https://www.lvvp.info/kwaliteitsbeleid/index.html

9. KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING

Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):

P.M.L.Melis, tel 0416-779034 of info@pma-psychotherapie.nl

Link naar website:

https://www.lvvp.info/voorclienten?hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/

10. REGELING BIJ VAKANTIE EN CALAMITEITEN

10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij Naam vervangend behandelaar:

J.Michgelsen Psychotherapeut / GZ-Psycholoog

N.Lammerts van Bueren Psychotherapeut / Klinisch Psycholoog

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten: Ja

II. HET BEHANDELPROCES – HET TRAJECT DAT DE PATIËNT IN MIJN PRAKTIJK DOORLOOPT

11. WACHTTIJD VOOR INTAKE EN BEHANDELING

Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen).

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.pma-psychotherapie.nl

12. AANMELDING EN INTAKE

12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):

Bij telefonisch contact: J.A.Michgelzen verzorgt de telefonisch aanmelding en screening n.a.v het aanmeldformulier. In teamverband wordt gecheckt of de hulpverlening passen is voor de praktijk. U wordt geinformeerd over de vermoedelijke wachttijd en indien gewenst wordt doorverwezen naar collega-praktijken. Zodra er plaatst is vindt intake plaats, welke direkt wordt gevolgd door de behandeling.

12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:

Ja

13. BEHANDELING

13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):

Ja

13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft: Ja

13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:

Transparant behandelplan

Beschikbaarheid van telefonisch overleg of per email

Kopieen van behandelplan en brieven aan huisarten of andere betrokkenen na toestemming van client.

13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

ROM metingen verlopen via Reflectum. zowel aan het begin van de behandeling en eind van de behandeling. Bij langdurige behandelingen om de 3 maanden.

Naast ROM meting ook vragenlijsten indien gewenst.

Vargenlijsten op klachten niveau en persoonlijkheid.

Verder vindt er voortgangsbesprekingen en evaluatie plaats met client.

13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten, medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:

de toetsing vindt impliciet plaats in iedere sessie maar een officiële evaluatie vindt plaats iedere 3 tot 6 maanden en bij stagnatie / onvrede of anderszins opvallende klachten ontwikkeling

13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe): Ik meet tevredenheid impliciet in iedere sessie. Tijdens de sessie is de therapeutische relatie altijd vanzelfsprekend onderwerp van de sessie. Verder bij evaluatie en einde van de behandeling.

14. AFSLUITING/NAZORG

14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen: Ja

14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:

Ja

14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:

Ja

15. OMGANG MET PATIENTGEGEVENS

15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals: Ja

15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle): Ja

15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/NZa: Ja

III. ONDERTEKENING

Naam: P.M.L.Melis

Plaats: kaatsheuvel

Datum: 08-01-2022

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:

Ja