WERKWIJZE

Aanmelding bij PMA-Psychotherapie gebeurt altijd via ons aanmeldingsformulier. Vervolgens bekijken wij of de hulpvraag bij onze praktijk past. Is dit niet het geval, dan nemen wij contact met u op. Wanneer de hulpvraag passend is plaatsen wij u op de wachtlijst en informeren wij u over de vermoedelijke wachttijd, na de intake begint de behandeling direct; dan is er dus geen wachttijd meer.
 

INTAKE EN INDICATIESTELLING

De intakeprocedure bestaat uit één of meer gesprekken. Ook kunnen wij u vragen een aantal vragenlijsten in te vullen. Het doel hiervan is om zowel u als uw problematiek zo goed mogelijk te leren kennen. Conform de gestelde richtlijnen wordt de indicatiestelling (behandelvorm, duur, frequentie) inclusief de behandeldoelen die hieruit volgen vastgelegd in een individueel behandelplan. Het behandelplan wordt ook onderling getoetst bij collega’s.

De behandelaar zal bij de aanwezigheid van kinderen altijd een kindcheck uitvoeren en herhalen als dit nodig mocht zijn. Een kindcheck houdt in dat met cliënt wordt gekeken naar hoe het gaat in de thuissituatie. Volgens de Wet verplichte meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld moet sinds 1 januari 2019 een  behandelaar melding maken bij het vermoeden van problemen op dit gebied. Mocht u meer informatie hierover willen dan kan dit gevonden worden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode.
Afsluitend vindt een adviesgesprek plaats waarin deze bevindingen met u worden besproken. Wanneer u hiermee akkoord gaat wordt dit behandelplan schriftelijk vastgelegd. 

 

BEHANDELING

De behandeling start onmiddellijk na de intakeprocedure. Sessies duren doorgaans 45 minuten, maar afhankelijk van de indicatiestelling kan worden gekozen voor dubbele sessies. Soms wordt dit aangevuld met contacten via mail, ook wel e-health genoemd. Dit kan passend zijn wanneer gestreefd wordt behandeling zoveel mogelijk in uw eigen leefomgeving plaats te laten vinden. Dit wordt vanzelfsprekend met u besproken. 
De behandelvoortgang wordt regelmatig gezamenlijk geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Op die manier kan er zo gericht mogelijk samen met u gewerkt worden aan uw klachten en problemen. 
Wanneer uw klachten aanzienlijk zijn verminderd en u beter in staat bent om op zelfstandige wijze aan uw problematiek te werken, wordt de behandeling (geleidelijk) afgesloten. 
 

KOSTEN

PMA-Psychotherapie heeft contracten met de meeste zorgverzekeraars, voor zowel de Basis-GGZ (BGGZ)als ook voor de Gespecialiseerde-GGZ psychotherapie (SGGZ). Deze zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Dit betekent dat wij de kosten rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar. Zoals voor alle gezondheidszorg zal uw zorgverzekeraar ook voor de GGZ-zorg uw wettelijk verplichte eigen risico innen. Daarnaast heeft u een verwijzing van uw huisarts (of andere medisch specialist) nodig. Wij adviseren u om bij uw zorgverzekeraar te informeren of zij een contract met ons hebben afgesloten. U kunt ook altijd bij ons informeren of wij met uw zorgverzekeraar een contract hebben afgesloten.
Voor afspraken waarop u niet verschijnt en waarvoor u niet op tijd (minstens 24 uur van te voren) heeft afgezegd zijn wij genoodzaakt het vastgestelde tarief in rekening te brengen. Door de contracten met de zorgverzekeraars hanteren wij geen zelfbetalers in onze praktijk.
 
PMA-Psychotherapie hanteert de “Algemene Betalingsvoorwaarden Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten.” Klik hier om deze in te zien.
Voor meer informatie over het zorgprestatiemodel kijk op:

KLACHTENREGELING  

Wij hechten veel waarde aan het bieden van kwaliteit en uitstekende dienstverlening.  
Mocht u onverhoopt ontevreden zijn, adviseren wij dit altijd éérst met uw behandelaar te bespreken. U kunt dan samen naar een oplossing zoeken. Lukt dit niet, dan kunt u uw klacht neerleggen bij onze Geschillencommissie P3nl. https://www.p3nl.nl/diensten/klachtenregeling.
 

AANMELDEN

Meld u aan voor een intake gesprek bij PMA-Psychotherapie via ons online aanmeldingsformulier. Hierna nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. 
Een verwijzing van de huisarts (of andere medische specialist) is verplicht.